top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Musicaltuin.

Deze algemene voorwaarden bevatten artikelen met voorwaarden/afspraken waaronder deelname aan de lessen van De Musicaltuin kan plaatshebben en welke voorwaarden/afspraken er gelden tussen de school en elke deelnemer, bij minderjarigheid vertegenwoordigd door zijn/haar ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

1. Proeflessen

1.1 Voorafgaande aan een definitieve inschrijving  kan vrijblijvend een gratis proefles worden gevolgd. In sommige gevallen en in overleg met de school is een extra proefles mogelijk, voordat een definitieve inschrijving wordt gedaan.1.2 Proeflessen zijn mogelijk tot de laatste les in de maand mei  (sept-okt-nov-dec-jan-feb-mrt-apr-mei) en op de door de school extra ingeplande proefles momenten.


1.3 De aanmelding voor een proefles vindt plaats via het proeflesformulier.

1.4 De aangeslotene wordt door de school ingepland en uitgenodigd voor de eerstvolgende beschikbare proefles.

1.5 De aangeslotene kan, in overleg met de school, de datum van de proefles verschuiven naar een andere datum binnen diezelfde, of een volgende proefles periode. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk worden doorgegeven.

1.6 De school zal een aangeslotene die niet aanwezig is geweest bij de afgesproken proefles een nieuw voorstel doen met een nieuwe proefles datum. 

1.7 De school zal de aspirant aangeslotene na een gevolgde proefles een aanbod te doen met daarin de opties:

A. Definitieve inschrijving  voor een, door de aangeslotene te kiezen, lessenreeks
;
B. Afmelden voor definitieve  inschrijving

1.8 De school kan voor aanvang van een proefles beslissen die proefles te annuleren. 

2. Inschrijving

2.1 Leerlingen kunnen zich bij aanvang van maar ook gedurende het lopende schoolseizoen inschrijven. Inschrijven kan vanaf instroming in groep 1 van de basisschool. Als aangeslotenen van de school zijn slechts toelaatbaar degene die zich bereid hebben verklaard zich te houden aan de inhoud van de algemene voorwaarden en betaling van het door de school vastgestelde lesgeld.

2.2 Bij een definitieve inschrijving  kan worden gekozen voor een maandabonnement of een jaarabonnement. Het lesgeld dient naar aanleiding van een factuur  te worden overgemaakt. 

2.3 De aangeslotene heeft het recht om binnen de wettelijk vastgestelde bedenktermijn van 14 dagen de inschrijving  kosteloos te herroepen met uitsluiting van al reeds gevolgde lessen. Daarna vervalt het recht op restitutie.

2.4 De directie van de school houdt nauwkeurig een register bij van aangeslotenen. In dit register wordt ten aanzien van elke aangeslotene ten minste vermeld:
A. de naam van de aangeslotene;
B. zijn/haar geboortedatum;
C. naam, telefoonnummer en mailadres ouder(s);
D. datum van toe- en uittreding of ontzetting. 


2.5 Bij aanmelding zal door/namens elke aangeslotene de in artikel 2.4 genoemde gegevens ter beschikking worden gesteld. Indien binnen 14 dagen daarna geen bezwaar wordt aangetekend, zijn aangeslotenen gebonden aan de data en andere gegevens die opgegeven en vermeld zijn in het register, behoudens de door/namens de aangeslotene aan de school doorgegeven adreswijzigingen.

2.6 Voornoemd register zal door de school zorgvuldig te worden bewaard conform de geldende privacywetgeving. De school is verplicht inzage van het register toe te staan aan iedere aangeslotene en tevens aan ieder gewezen aangeslotene voor zover hij/zij daarbij belang heeft

3. Beëindiging inschrijving

3.1 De aansluiting eindigt door:
• het verstrijken van de vooraf betaalde termijn;

• opzegging namens de school;
• opzegging namens de aangeslotene;
 

3.2 Restitutie van lesgeld is niet mogelijk, behoudens in geval van opzegging door de school zelf of in geval een lesgroep of leslocatie niet van start kan gaan danwel wordt opgeheven. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, te weinig aanmeldingen of een docententekort.

3.3 De school kan voor aanvang van het seizoen, maar ook gedurende het lopende seizoen, beslissen een lesgroep te annuleren. In geval van het niet van start gaan van een locatie of groep ingevolge artikel 3.2 heeft de aangeslotene het recht op:

1. Een overstap naar een andere leslocatie, of

2. Het lesgeld doorschuiven naar een volgende lesperiode, of

3. Restitutie van het resterende lesgeld voor de betaalde lesperiode naar rato.

3.4 Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door een aangeslotene zal de school de aangeslotene in gebreke stellen en een redelijke termijn geven om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Indien nakoming achterwege blijft zal de school de aansluiting kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Voornoemde opzegtermijn geldt niet wanneer - gezien de omstandigheden van het geval – het van de school redelijkerwijs niet (meer) gevergd kan worden de aansluiting nog langer te laten voortduren. In laatstgenoemd geval is de school gerechtigd op te zeggen met onmiddellijke ingang. Er is geen recht op restitutie van lesgeld.

3.5 Opzeggen door een aangeslotene dient via email te geschieden. Bij een afsluiting van een maandabonnement geld een opzegtermijn van 1 maand en dient deze voor de eerste van de maand te zijn opgezegd. 

3.6 Ingeval de aansluiting eindigt, moeten eventueel ter beschikking gestelde materialen welke eigendom zijn van de school, binnen twee weken daarna aan de school worden afgegeven.

3.7 In geval van overmacht situaties, waardoor de lessen geen of verminderd doorgang kunnen vinden of via een online platform worden gegeven, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Onder overmacht wordt tevens verstaan een corona- (of andere) virusuitbraak.

4. Financiën

4.1 Elke aangeslotene dient het door de directie vast te stellen lesgeld hetzij in één termijn dan wel in maand termijnen per (school)seizoen te voldoen, vòòr aanvang van de lesmaand.

4.2 Bij einde van de aansluiting dient de nog verschuldigde financiële bijdrage onverwijld te worden betaald en blijft de gewezen aangeslotene of diens erfgenamen onbeperkt aansprakelijk voor de nog niet betaalde bijdrage(n) of andere schulden aan de school.

 

4.3 Eventuele wijzigingen in de hoogte van het lesgeld zullen met inachtneming van een termijn van twee maanden na bekendmaking door de directie hun ingang vinden. 

4.4 Wanneer de aangeslotene voortijdig een aansluiting wil beëindigen kan ervoor worden gekozen het resterende lesgeld worden vastgezet voor later gebruik. Er is geen recht op restitutie.


5. Uitvoeringsverplichting

5.1 De aangeslotene verplicht zich zo goed mogelijk de aanwijzingen van de door de school aangewezen docent(en) op te volgen.

5.2 De aangeslotene is in geval van uitvoeringen -behoudens overmacht- verplicht op de afgesproken tijdstippen te verschijnen en medewerking te verlenen aan deze uitvoeringen.

6. Auteurs- en aanverwante rechten

6.1 De aangeslotene verleent hierbij toestemming aan de school het portret van de aangeslotene en zijn/haar naam te gebruiken ten behoeve van de promotie van De Musicaltuin  en/of daarvan afgeleide producten en diensten. Deze toestemming omvat onder andere en uitdrukkelijk het recht van de school om tijdens de reguliere lessen, en de eindmusical gemaakte foto’s en video’s te (laten) publiceren op de website, in promotionele materialen, in boekvorm en/of anderszins.

6.2 De school is voorts gerechtigd audio- en/of audiovisuele opnamen te maken en vast te leggen van alle uitvoeringen en optredens van aangeslotenen van De Musicaltuin. Aan voornoemde exploitatie van/ namens de school en/of door een of meer aan de school verbonden derden kunnen door aangeslotenen en/of ouders/wettelijk vertegenwoordiger geen rechten worden ontleend danwel enige betaling worden gevorderd.

7. Vakanties

De school geeft geen lessen gedurende de diverse schoolvakanties. Een overzicht van de les data is te vinden in het jaarrooster van De Musicaltuin.  

8. Uitval lessen

De school spant zich in tijdig vervanging te regelen danwel een vervangende lesdatum wanneer een docent onverhoopt door ziekte of overmacht verhinderd is les te geven. De school heeft het recht om meerdere groepen samen te voegen om uitval van een docent op te vangen. In geval van incidentele uitval van een les heeft de aangesloten geen recht op restitutie van een deel van het lesgeld. Bij langdurige uitval van de lessen zal naar rato lesgeld worden terugbetaald.

9. Kleding


9.1 Tijdens de les dient er makkelijk zittende schoenen en kleding te worden gedragen (bijvoorbeeld schone gymschoenen met witte zool, joggingbroek en T-shirt). 

9.2 Tijdens de les kan de docent eventuele extra wensen aan de leerling kenbaar maken. Ten behoeve van de veiligheid van de leerling mogen er geen sieraden, horloges, mobiele telefoons tijdens de lessen worden gedragen. De school en haar docenten zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van de leerling.

10. Kijkmomenten


Aangemelde proefles leerlingen zijn welkom om mee te doen met proefles en hun ouders zijn de laatste 10 minuten van de les welkom om mee te kijken.
 Buiten deze proefles momenten worden bij de lessen uitsluitend leerlingen toegelaten. Halverwege het seizoen is er een open les. Daarbij zijn per leerling 2 ouders/ verzorgers welkom.

Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld voor een tussentijdse spontane kijkles, waarbij de ouders van de leerlingen door de docent in de les worden toegelaten.

____________________

bottom of page